euskaraenglishcastellano

dig me out *
Discourses on popular music, gender and ethnicity (Herri-musikari, generoari eta etnizitateari buruzko hausnarketak).

María José Belbelek eta Rosa Reitsamerrek editatutako DVD-argitalpena,
Artelekuren diru-laguntzarekin (Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, Euskadi)

Herri-musikak gure desio sakonenak eta ibilbide edo jardunbide politikoak adierazten ditu, gure bizitzako irudizko alde onenak. Amodioaren seinalea da, nerabezaro ondoko desioen seinalea, baita sexualitate eta genero posibleena ere. Ikerketarako eremu gisa funtzionatzen du, baita feminismoaren esparruan eta arrazakeriaren aurkako esparruan lankidetzarako oinarri gisa ere.

Oinarri gisa ulertu behar dugu musika ez dela gai bakarra, baizik eta hainbat interes, desio eta amets ezberdin adierazteko esparrua; hau da, musika beste praktika artistikoekin gurutzatzen dela, eta lotura estua duela praktika horiekin; bai performance, dantza, ikus-arte, moda, bai olerkigintzarekin. Hori guztia DIG ME OUT ("Atera nazazu lurpetik") DVDan agertzen da. Musikari, generoari eta etnizitateari buruzko hausnarketek hainbat musikari, kazetari, ekintzaile eta teorialarien ikuspegiak biltzen ditu, eta horiek denek herri-musikan genero-arauak, arrazakeria, eta homofobia nahiz transfobiari aurre egiten diete. Norbait edo zerbait herri-musikaaren barne sartu edo hortik kanpo uzteko mekanismoak musika globalizatuaren industrian finkatuta daude. Industria horretan, munduko merkatuaren %75 lau musika-konpainia handiren esku dago, eta bien bitartean, hegoaldeko hemisferioko musikari eta artista gehienek ez dute zuzenean merkatu aberats horietara zuzenean iristeko aukerarik.

1970eko hamarkadatik gaur egun arte, argi geratu da emakume musikariek oztopo eta traba ugariri aurre egin behar izan dietela beren musika jendaurrean aurkezteko. Kontsumitzaile gisa merkatuaren barne egon arren, musikari gisa azpikultura eta musika-eszenatik at egotearen ondorioz, emakumeak, lesbianak eta gizon homosexualak musika-taldeak eta musika-zigiluak sortzen hasi dira, eta lankidetza-egiturak garatu dituzte: besteak beste, emakumeen musika-jaialdiak, fanzineak, festak eta klub disko-dantzaldiak antolatzen hasi dira, era horretan gizartearen zaintzapean dagoen eguneroko bizitza, genero-rol finkoak nahiz gogaitasuna alde batera uzteko.

Lehen hastapen horiek sortu zirenetik, eragile berri eta boteretsuak agertzen joan dira, bai Punk, HipHop edo Klub musika elektronikoan. Eragile berri horiei esker, azpikultura hori pertsona zuri, heterosexual eta gazteen kultura-fenomenoa bakarrik ote den zalantzan jarri dezakegu, betiere modu kritikoan. 1990eko hamarkadan zehar, emakumez osatutako HipHop taldeak, Riot grrrl mugimendua, lesbianen dyke mugimenduak, Ladyfest jaialdiak, eta zine kultura sortu ziren, eta handik gutxira, munduan zehar zabaldu ziren, bai mendebaldean, ekialdean, hegoaldean eta iparraldean ere. Irudi herrikoi edo ezagun eta globalizatuak; hau da, feminitate eta maskulinotasun "perfektuaren" irudiak, ia edozein eremu publiko eta pribatuan sartzen badira ere, kultura, musika eta politika-praktika berriak garatu eta gizarte nahiz kulturaren ordena hegemonikoari aurre egiteko estrategiak osatzeko tresna gisa erabiltzen dira teknologia-baliabide berriak.

Bell Hooksen hitzetan, idatzi eta jendaurrean jarduteak hitzen esanahia sakondu beharko lukete; hau da, hitzak argitu, gainditu eta aldatu egin beharko lituzkete. Esaldi hori serioski ulertzen badugu, Ford-ondoko garaiko bizi-baldintzetan kontzientzia politiko erradikalaren kontzeptu sofistikatuago bat herri-musikaren eremuan pixka bat gehiago sartzen dugula ulertu beharko dugu. Hori dela-eta, eremu emankorrak handitu egin behar dira, feminista, lesbiana eta gayen tradizioak aintzatesteko, herri-musikan mendebaldeko emakume zuriaren ikusmoldeak zalantzan jartzeko eta feministen oinordetza ikusi ahal izateko. Gure helburua feministen, gayen, arrazakeriaren aurkako eta belaunaldien arteko lankidetzarako egiturak indartzea da, baita herrialdeen mugaz gaindiko emantzipazio-estrategiak ere, era horretan erakunde kolektiboei benetako laguntza eta leku sinboliko nahiz birtuala emateko.

DVD horren barne mendebaldeko eta ekialdeko gizarteetako hainbat ikuspegi biltzen dira, batez ere emakume musikariei buruz hitz egiten da, eta Espainiako hainbat eskualde eta nazionalitateko artisten performance edo emanaldiak jasotzen dira.

"Kalean, hor nonbait" musikari, artista, idazle, teorialari eta ikus-artista bikain pila bat dago, eta horregatik oso atsegina izan da horietariko batzuk DVD honetan biltzea.

Gozatu ezazu entzuten, ikusten eta irakurtzen.
María José Belbel eta Rosa Reitsamer
2009ko urtarrila

* Sleater Kinney
Dig me out *
Discourses on popular music, gender and ethnicity

A DVD-publication edited my María José Belbel and Rosa Reitsamer, funded by Arteleku (Diputación de Gipuzkoa, Donostia/San Sebastian, Basque Country)

Popular music expresses our deepest wishes and political flights, our imaginary bright sides of life. It is a token of love, of post/adolescent wishes, of possible sexualities and genders. It's functions as a field of research and as a ground for feminist and anti-racist networking.

Starting with the idea that music is not a single issue theme but rather a field for expressing diverse interests, wishes and dreams, that music intersects with other artistic practices to which it is closely linked - performance, dance, visual arts, fashion, poetry - the dvd DIG ME OUT. Discourses on popular music, gender and ethnicity encompasses different perspectives of musicians, journalists, activists and theoreticians that challenge gender normativity, racism, homo- and transphobia in popular music. These mechanisms of inclusion and exclusion are all deeply embedded in globalized music industry where 75 percent of global market share is hold by four major music companies while the vast majority of musicians and performers from the global south lack direct access to those rich markets.

Since the 1970s by the latest it seems obvious that female musicians face a variety of contortions and obstacles in order to perform. The experience of being excluded from the subcultures and music scenes as musicians, although being included as consumers, has since then prompted women, lesbians, queers to found bands and record labels, to develop networking structures such as female music festivals and fanzines and to organise parties and club nights to drift away from everyday life of socially policed and fixed gender roles, from boring boredom.

Since these very first offshoots took place new powerful actors have became visible with Punk, HipHop and electronic club music that allow us to critically rethink the conception of subculture as a white, heterosexual youth culture phenomenon. Female HipHop bands, Riot grrrl movement, dyke subcultures, Ladyfest and the radical ethos of the zine culture developed throughout the 1990s circulated soon after to western, eastern, southern and northern parts of the world. And although globalized pop images on so called "ideal" femininity and masculinity are penetrating nearly any public and private sphere, new media technologies are used as tools to develop cultural, musical, political practices and strategies to challenge the hegemonic social and cultural order.

According to bell hooks writing and performing should deepen the meaning of words, should illuminate, transfix and transform. Taking this sentence seriously means to push forward a sophisticated notion of radical political consciousness in the field of popular music under post-fordist living conditions. Therefore, it is necessary to enlarge productive spaces where different traditions of feminist, lesbian and queer performers are acknowledged, conceptions of white western womanhood in popular music are called into question and feminist heritage becomes visible. Our aim is to strengthen feminist, anti-racist and intergenerational networking structures as well emancipatory strategies across national border regions to establish and support real, symbolic and virtual spaces for collective agencies.

The DVD includes contributions from different parts of western and eastern societies, with a main focus on fe_male musicians and performance artists from different Spanish regions and nationalities.
There are so many outstanding musicians, performers, writers, theoreticians and visuals artists "out there" and it was a great pleasure to bring together few of them on this DVD.

Enjoy listening, watching and reading. María José Belbel and Rosa Reitsamer January 2009

* Sleater Kinney
Dig me out *
Discursos sobre la música popular, el género y la etnicidad.

Una publicación en DVD realizada por María José Belbel y Rosa Reitsamer y financiada por Arteleku (Diputación de Guipúzcoa, Donostia/San Sebastián, País Vasco)

La música popular expresa nuestros deseos y anhelos políticos más profundos, los aspectos más luminosos de la vida que imaginamos. Es una muestra de amor, de deseos post/adolescentes, de sexualidades y géneros posibles. Es un campo de investigación y de base para las redes de trabajo feministas y antirracistas.

Partiendo del hecho de que la música no constituye un tema único, sino un terreno apto para expresar y generar intereses, deseos y sueños diversos, que la música interactúa con otras prácticas artísticas a la que está estrechamente vinculada como la performance, la danza, las artes visuales, la moda y la poesía, el dvd DIG ME OUT. Discursos sobre la música popular, el género y la etnicidad, abarca diferentes perspectivas de personas, en su mayoría mujeres, que se dedican a la música, a la teoría, al periodismo, a la escritura y al activismo en relación a la música, y que ponen en tela de juicio la normatividad de género, el racismo, la homofobia y la transfobia en la música popular. Estos mecanismos de inclusión y exclusión están profundamente enraizados en la industria musical globalizada, en la que el setenta y cinco por ciento de la cuota del mercado global se halla en manos de las cuatro discográficas más importantes, mientras que la gran mayoría de músicos e intérpretes del hemisferio sur carecen de acceso directo a estos ricos mercados.

Desde la década de los años setenta (como muy tarde), es evidente que las mujeres dedicadas a la música han tenido que hacer frente a diversos obstáculos e impedimentos que les hacían muy difícil desarrollar su trabajo. La experiencia de quedar excluidas de las subculturas y de las escena musicales como creadoras, aunque no como consumidoras, ha llevado consigo que las mujeres, las lesbianas y las personas queer hayan creado grupos de música y sellos discográficos y desarrollado estructuras de trabajo como fanzines y festivales de música de mujeres y organizado fiestas y eventos para escapar de la cotidianeidad de los roles de género inamovibles y socialmente controlados, del aburrido aburrimiento.

Desde que aparecieron sus primeros frutos, nuevos y potentes agentes se han hecho visibles con el Punk, el HipHop y la música electrónica. Ellos nos han permitido repensar de forma crítica el concepto de subcultura como un fenómeno cultural de los jóvenes blancos y heterosexuales. Las bandas de mujeres de HipHop, el movimiento de las riot grrrls, las subculturas bolleras, los ladyfest y el ethos radical de la cultura de zines hechos por mujeres se desarrollaron durante toda la década de los años noventa y pronto se difundieron por todo el mundo. Y aunque las imágenes pop globalizadas de un modelo de masculinidad y de feminidad “ideales” están penetrando en casi todos los ámbitos públicos y privados, las nuevas tecnologías de la comunicación se están utilizando como herramientas para desarrollar estrategias y prácticas culturales, musicales y políticas que tienen por objetivo poner en tela de juicio el orden social y la cultura hegemónicos.

Según bell hooks, la escritura y las artes de la performance deberían profundizar el significado de la palabra, deberían iluminar, atravesar y transformar los límites. Tomar en serio esta frase implica esforzarse por conseguir una idea sofisticada de conciencia política radical en el ámbito de la música popular dentro de las condiciones de vida postfordista. Por lo tanto, es necesario ampliar los espacios productivos en que se reconozcan las diferentes tradiciones de las artistas feministas, lesbianas y queer, espacios en las que se pongan en cuestión las concepciones sobre la feminidad blanca occidental en la música popular y espacios en los que llegue a ser visible la herencia feminista. Nuestro objetivo consiste en fortalecer las estructuras de trabajo feministas, queer, antirracistas e intergeneracionales, así como las estrategias emancipatorias que atraviesen las fronteras nacionales con el fin de generar y respaldar espacios reales, simbólicos y virtuales de acción colectiva.

Este DVD incluye fundamentalmente contribuciones de diferentes regiones europeas del este y el oeste y se ha centrado en buena medida en el trabajo de las mujeres dedicadas a la música en las distintas nacionalidades y regiones del Estado español.

Hay muchas personas “hay afuera” que se dedican a la música, a la actuación, a la escritura, a la teoría y a las artes visuales en relación a la música cuyo trabajo es excelente y ha sido un gran placer reunir a un grupo de ellas para realizar este DVD.

Disfrutad escuchando, viendo y leyendo.
María José Belbel y Rosa Reitsamer
Enero de 2009

* Sleater Kinney